Kort verslag ALV 16 december 2020

Algemene Leden Vergadering Coöperatieve energiemaatschappij SAENZ U.A.

Ondanks dat de vergadering digitaal moest plaatsvinden waren een groot aantal deelnemers aanwezig.

Hieronder wat punten die zijn besproken tijdens de vergadering

1.

Notulen ALV 27 november 2019 zijn goedgekeurd.

2.

Bestuursaangelegenheden.

Officieel zijn toegetreden: Rob Konijn als secretaris en Jan Kramer in de functie van bestuurslid Algemene Zaken.

3.

Status en ontwikkeling Coöperatie.

Dit agendapunt is toegelicht door Tom Grootjen;

Organisatie.

Allereerst Bedankt TG de verschillende vrijwilligers die actief betrokken zijn binnen de organisatie SAENZ Zo noemt hij de werkgroep “inkoop” (Michel, Ad en Jack), de werkgroep administratie (Albert, Raymon en Timo), de werkgroep “PR & communicatie/Ledenwerving” (Maureen en Milda), de werkgroep projecten (Jack, Rob, Jan en Milda) en tenslotte het bestuur (Rob, Jack, Albert en Jan).

In het verlengde hiervan bedankt TG de bedrijven die hun medewerkers een aantal uren per maand ter beschikking stellen aan SAENZ. Zonder die bijdrage en de inzet van genoemde vrijwilligers kan SAENZ niet functioneren.

Kenmerkend voor onze organisatie is en blijft het feit dat we een energie coöperatie zijn van vóór en dóór bedrijven, waarbij de belangen van de aangesloten ondernemingen altijd voorop staan!

Ledenwerving.

Als gevolg van de coronacrisis bleek het niet meer mogelijk om de zogenaamde “op de koffie bij SAENZ”-bijeenkomsten te organiseren. Desondanks hebben we in 2020 toch een aantal nieuwe bedrijven als lid mogen begroeten. Daarnaast hebben, door verhuizing en bedrijfssluiting een aantal bedrijven, hun lidmaatschap moeten opzeggen. Per saldo is ons ledenaantal toch nog licht gestegen.

Op dit moment zijn ongeveer 75 bedrijven aangesloten bij SAENZ. Er is een beroep op de leden gedaan om een bijdrage te leveren aan het werven van nieuwe leden door SAENZ onder de aandacht te brengen bij collega bedrijven. Dit is en blijft de meest effectieve vorm van ledenwerving.

Project “SDE+ grote daken”.

Het afgelopen jaar hebben we vanuit SAENZ verschillende bedrijven weer kunnen ondersteunen bij het aanvragen van een zogenaamde SDE subsidie. Daarvan hebben een aantal bedrijven hun zonnepanelen projecten al in 2020 gerealiseerd.

Ook in 2021 zal SAENZ zich inspannen om zoveel mogelijk bedrijven te ondersteunen bij nieuwe aanvragen en het realiseren van dergelijke projecten na ontvangst van een subsidiebeschikking.

Project “zonnepanelen kleine daken”.

Mede dankzij o.a. de inspanningen van Rob Zachte heeft de Gemeente Zaanstad wederom een duurzaamheidsfonds ter beschikking gesteld waardoor bedrijven op het bedrijventerrein Molletjesveer/Noorderveld gestimuleerd werden om te investeren in zonnepanelen.

Het resultaat van deze actie was dat er wederom ca. 3500 panelen in 2020 zijn geplaatst wat het totaal aantal op ons bedrijventerrein rond de 20.000 brengt.

Ook in 2021 heeft SAENZ weer de beschikking over een duurzaamheidsfonds. Het gaat om een bedrag van in totaal € 50.000,00. Over de inzet van dit bedrag zal binnenkort via de website informatie worden gegeven. Naast het verstrekken van subsidie per zonnepaneel zal waarschijnlijk ook een subsidiebedrag ter beschikking worden gesteld bij het plaatsen van elektrische laadpalen.

 Lokaal Energie Platform.

Het ultieme doel van SAENZ blijft om een lokaal energieplatform te realiseren waarin de lokaal opgewekte energie ook lokaal verbruikt en verhandelt gaat worden. Uiteraard tegen een aantrekkelijk tarief voor zowel het leverende alsmede het verbruikende bedrijf.

SAENZ is behoorlijk “in de picture” bij verschillende commerciële bedrijven die in SAENZ  een prima proefproject zien. Dat heeft het afgelopen jaar geleid tot oriënterende gesprekken met potentiële partners. Dit heeft echter nog niet geleid tot een concreet project omdat de gevraagde (financiële) inbreng vanuit SAENZ nog niet in verhouding is tot het geprognotiseerd resultaat.

Slimme meters.

SAENZ biedt haar leden de mogelijkheid om gratis hun “oude” energiemeters te vervangen door zogenaamde “slimme” meters. Het grote voordeel is dat we binnen ons collectief dan real time data beschikbaar hebben over ons verbruik. En dat is weer interessant om te komen tot een Lokaal Energie Platform.

Een flink aantal bedrijven hebben al gebruik gemaakt van de mogelijkheid via SAENZ om hun oude meters te vervangen. Echter nog niet alle leden hebben hier gebruik van gemaakt. TG geeft aan dat men hierover contact kan opnemen met SAENZ (Milda).

TG geeft aan dat bedrijven via Milda een zogenaamde inlogcode kunnen aanvragen waarmee zij inzage krijgen over hun verbruik.

Ook in 2021 zal SAENZ zich hier actief mee bezig houden.

 Opslag energie.

Nu het aantal zonnepanelen binnen ons ledenbestand wederom is gestegen wordt het steeds belangrijker de mogelijkheden van lokaal opslag te onderzoeken. Ook op dit punt zijn er verschillende oriënterende gesprekken gevoerd met partijen die hier oplossingen voor aandragen. Hierbij wordt vooral gedacht aan accuopslag.

Ook in 2021 zal dit verder worden opgepakt om de juiste oplossing te vinden voor onze leden.

 Elektrische laadpalen.

Vanuit de leden is de vraag gesteld of SAENZ geen ondersteuning kan bieden bij het plaatsen van elektrische laadpalen. De afgelopen periode hebben verschillende gesprekken hierover plaatsgevonden.

Vooralsnog richt SAENZ zich op het onderzoek naar 3 deelprojecten, zijnde:

  • Het plaatsen van laadpalen bij individuele bedrijven.
  • Het realiseren van laadpleinen (bijvoorbeeld bij Shopping Center).
  • Het plaatsen van laadpalen op publieke parkeerplaatsen (i.s.m. Gemeente Zaanstad).

Voor het plaatsen van laadpalen bij bedrijven zijn we bezig om een subsidieregeling te creëren via het al eerder genoemde duurzaamheidsfond. De verwachting is dat we snel in 2021 hierover met informatie zullen komen.

Ontwikkeling voormalig Meneba-complex i.r.t. de voormalige meelsilo’s.

In het kader van de reeds eerder genoemde energieopslag-problematiek en de wens om lokaal opgewekte energie lokaal te verbruiken (“delen”) zijn de voormalige silo’s van Meneba in beeld, om hiervoor ingezet te worden.

Wellicht dat SAENZ uitverkoren wordt door de provincie Noord Holland voor een proefproject om deze mogelijkheid verder te onderzoeken. Dit mede omdat het voormalig Meneba-complex wordt omgebouwd tot een woningcomplex met maar liefst ca. 600 woningen. De bewoners van dit complex worden direct onze buren. Afstemming over het delen van energie inclusief warmte met ons bedrijventerrein wordt mogelijk dan binnen dit proefproject dan onderzocht.

Daarnaast zal SAENZ in samenwerking met de BVNM betrokken worden bij het mobiliteitsvraagstuk gericht op het inzetten van elektrisch vervoer in ons woon- en werkgebied.

TG benadrukt dat SAENZ zelf niet de expertise in huis heeft, maar wel een rol kan vervullen in het leggen van samenwerkingsverbanden. Daarbij noemt TG dat mogelijk voor een onderzoek gebruik gemaakt gaat worden van een VU-student. Aanvraag is door SAENZ bij de VU recent ingediend.

PR & Communicatie

TG noemt de gezamenlijke activiteit met de GBC (Green Business Club) welke op 10 maart plaatsvond bij de Floris Groep. Deze was goed bezocht en tevens de laatste activiteit voordat de coronacrisis uitbrak.

Tevens wordt verwezen naar het artikel en advertentie in Zaans Stadsblad van afgelopen week.

TG meldt tevens dat SAENZ veel aandacht krijgt van andere bedrijfsterreinen in Noord Holland, die graag informatie willen over het concept “SAENZ”. Bovendien vinden commerciële partijen SAENZ steeds makkelijker om eventuele diensten aan te bieden of samenwerkingsverbanden aan te gaan.

Samenwerking.

Bedrijvenvereniging OVZZ (Zaandam Zuid) en de Ambacht (Oostzaan) hebben contact gezocht om  mogelijk een samenwerkingsverband aan te gaan met SAENZ. Gesprekken hebben reeds plaatsgevonden.

In 2021 zal dit verder worden opgepakt. In dat verband noemt TG de aanwezigheid tijdens deze vergadering van de heer Gerrit Aafjes die als toehoorder de ALV bijwoont.

Uitbreiding bewerkingsgebied.

De ALV verleent unaniem haar goedkeuring om ook leden toe te laten vanuit andere bedrijventerreinen in de Zaanstreek en omliggende gemeenten.

4.

Tarieven elektra en gas.

Staan elders op de website vermeld.

5.

Financiële zaken.

5.1 Jaarrekening 2019. 2019 is positief afgesloten. De concept jaarrekening is nu definitief.

5.2 Verslag kascommissie. Is gecontroleerd en akkoord bevonden.

5.3 Herbenoeming kascommissie. De ALV gaat unaniem akkoord met het herbenoemen van de voltallige kascommissie.

5.4 Contributiemodel en -tarieven 2021. De ALV gaat unaniem akkoord met het contributiemodel en de daarbij horende contributiestaffels. Tarieven zijn elders op de website vermeld.

5.5 Begroting 2021. De ALV gaat unaniem akkoord met de voorgestelde begroting.

5.6 Investeringsbudget 2021.

De ALV gaat unaniem akkoord met het voorstel voor wat betreft het vaststellen van een investeringsbudget voor 2021, waarbij het bestuur het mandaat van de ALV krijgt om dit budget geheel of gedeeltelijk in te zetten indien het bestuur dat noodzakelijk acht.

5.7 Wijziging inleggeld “Kleine” bedrijven.

De ALV gaat unaniem akkoord met het voorstel om, met ingang van 2021, voor “kleine” bedrijven een lager bedrag aan inleggeld in rekening te brengen.

De reden hiervan komt voort uit het voortschrijdend inzicht dat de hoogte van het inleggeld van

€ 1.000,00 voor “kleine” bedrijven een belemmering kan zijn om lid te worden van SAENZ.

Waarbij benadrukt wordt dat het inleggeld voor ondernemingen geen kosten zijn, maar een bijdrage is in het ledenkapitaal van SAENZ.

Het belangrijkste argument om dit voorstel in te brengen ligt in het feit dat het lidmaatschap van SAENZ toegankelijk moet zijn voor alle bedrijven van klein tot groot!

De hoogte van het éénmalig in rekening te brengen bedrag aan inleggeld zal gekoppeld worden aan het jaarverbruik elektra. En wel als volgt:

  • Bij een elektrajaarverbruik < 10.000 kWh is het inleggeld € 250,00.
  • Bij een elektrajaarverbruik > 10.000 kWh is het inleggeld €000,00.

De consequentie van dit besluit is dat huidige leden die voldoen aan het criteria elektrajaarverbruik

< 10.000 kWh een restitutie kunnen vragen van € 750,00. Deze restitutie wordt dan gecrediteerd op het moment van het versturen van de contributienota’s ”afrekening 2020” en “voorschot 2021”.

JvD voegt er aan toe dat dit verzoek tot restitutie schriftelijk (via mail) vóór 1 maart 2021 ingediend moet worden.

6.

Aanpassing huishoudelijk reglement.

De ALV gaat unaniem akkoord met de voorgestelde wijzigingen in het huishoudelijk reglement.

7.

Rondvraag en sluiting.

JvD vraagt of er nog iemand gebruik wil maken van de rondvraag.

Frank van Heusden vraagt of er rekening gehouden wordt met een structurele bijdrage richting SAENZ in geval van het leveren van stroom via elektrische laadpalen. TG antwoordt dat dit aspect wordt meegenomen in de gesprekken met mogelijke leveranciers.

Michel van Wijngaarden vraagt het woord. Hij bedankt SAENZ voor de ondersteuning bij het realiseren van zijn zonnepanelen project.

Cock Sierhuis sluit zich vervolgens aan bij de woorden van Michel. Ook hij benadrukt dat SAENZ de Floris Groep enorm heeft geholpen bij het realiseren van hun zonnepanelenproject.

JvD dankt vervolgens alle deelnemers voor hun aanwezigheid bij deze ALV en spreekt de hoop en wens uit dat we elkaar in 2021 weer onder normale omstandigheden mogen en kunnen ontmoeten!

Om 17.15 uur sluit JvD de vergadering.

 

Einde

Meer weten over SAENZ?