Huishoudelijk reglement

Artikel 1 – Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • Coöperatie: de Coöperatieve Energiemaatschappij SAENZ U.A.
 • ALV: het orgaan van de Coöperatie als bedoeld in definities en artikel 13 van de statuten
 • Statuten: de statuten van de Coöperatie zoals laatstelijk vastgelegd bij notariële akte d.d. 13 maart 2020
 • Bestuur: het orgaan van de Coöperatie als bedoeld in artikel 8 van de statuten.
 • Lid/Leden: een lid van de Coöperatie zoals bedoeld in definities en artikel 3 lid 1 van de statuten
 • Sub-lid: een sub-lid van de Coöperatie zoals bedoeld in definities en artikel 3 lid 2 van de statuten;
 • VvE: een vereniging van eigenaren welke lid is van de Coöperatie.

Artikel 2 – Functie Reglement

 1. Dit reglement sluit aan op de Statuten van de Coöperatie en stelt nadere regels c.q. geeft een toelichting op de inrichting en het functioneren van de Coöperatie.
 2. Dit reglement bevat geen artikelen die strijdig en/of in tegenspraak zijn met de Statuten. Mocht hier toch discussie over ontstaan dan gaat de tekst van de Statuten boven de tekst van dit reglement.

Artikel 3 – Inleggeld en contributie

 1. Elk Lid stort bij toetreding éénmalig inleggeld als startkapitaal en bedrijfsvermogen van de Coöperatie. Zodra het inleggeld is voldaan, is het Lid stemgerechtigd. Er wordt voor wat betreft de hoogte van het inleggeld onderscheid gemaakt op basis van het geschat jaarverbruik elektra, en wel als volgt:
 • Inleggeld € 250,00 (zegge: tweehonderdvijftig euro) bij een geschat jaarverbruik kleiner dan 7.500 kWh.
 • Inleggeld €1.000,00 (zegge: duizend euro) bij een geschat jaarverbruik van meer dan 7.500 kWh.
 1. Het inleggeld van toetredende Sub-leden wordt geacht te zijn voldaan middels het inleggeld van de VvE (€1.000,00) waarvan het betreffende Sub-lid verplicht lid is. Sub-leden betalen mitsdien geen inleggeld.
 2. Ieder (Sub-)Lid, met uitzondering van een Lid dat kwalificeert als VvE, draagt jaarlijks bij aan de basiskosten van de Coöperatie via een contributie.
 3. De jaarlijks te betalen contributie bestaat uit een variabele bijdrage via opcenten op de energieprijs (zowel elektra als gas), welke opcenten jaarlijks worden vastgesteld door de ALV.

Door de gestaffelde opslag op de energieprijs wordt een aantrekkelijk tarief bereikt voor zowel kleine, middelgrote en grote bedrijven en kan een rendabele onderneming ontstaan met een vanuit bedrijfsperspectief gezien faire verdeling van kosten en tarieven.

 1. De Coöperatie zal de contributie jaarlijks aan haar (Sub-)Leden in rekening brengen. Aan het begin van het jaar zal op basis van een voorschot de contributie in rekening worden gebracht. Dit voorschot wordt direct na het afsluiten van het kalenderjaar verrekend op basis van het werkelijk verbruik.
 2. (Sub-)Leden die gedurende het jaar lid worden betalen de volledige contributie voor het nog lopende kalenderjaar.
 3. Restitutie van de contributie bij beëindiging van het lidmaatschap is uitgesloten.
 4. De (Sub-)Leden zijn overeengekomen dat facturen verstuurd door de Coöperatie binnen 14 dagen worden betaald.

Artikel 4 – Winstrechten

 1. Elk Lid krijgt een winstrecht op de jaarlijks door de ALV vast te stellen winstuitkering.
 2. Sub-leden hebben geen winstrecht.
 3. Leden mogen extra winstrechten kopen van EUR 1.000 (zegge: duizend euro) aan welk extra winstrecht geen stemrecht is verbonden. Het maximale aantal winstrechten is gesteld op 10, doch het Bestuur kan op verzoek hiervan afwijken.
 4. Jaarlijks stelt de ALV de winst/verliesrekening vast en bepaalt welk deel van het resultaat ten goede komt enerzijds aan kapitaalversterking, risicoreservering en projectfinanciering van de onderneming en anderzijds aan rentevergoeding voor de inleg en winst op de inleg als bedoeld in artikel 4 lid 1 van dit reglement.

Artikel 5 – Inkoop energie

 1. De ingekochte energie door de Coöperatie zal zo duurzaam mogelijk worden ingekocht en op termijn bij voorkeur lokaal duurzaam worden opgewekt.
 2. Elk (Sub-)Lid, met uitzondering van een VvE, is verplicht de eigen energie in te kopen via de Coöperatie vanaf het moment van lidmaatschap of direct na het aflopen van zijn huidige energiecontract.
 3. Leden mogen ook vestigingen inbrengen buiten de gemeente Zaanstad of omliggende gemeenten, zolang er een vestiging is gevestigd in voornoemde gemeenten. De zogenaamde “buiten”-vestigingen dragen onder dezelfde voorwaarden bij aan de contributieverplichting binnen de Coöperatie.
 4. Indien het (Sub-)Lid nog gebonden is aan een huidig lopend energiecontract bij een derde is zij verplicht de Coöperatie informatie te verstrekken over de inhoud van het huidig lopende contract.

Artikel 6 – Voordelen voor de (Sub-)Leden

De voordelen voor de (Sub-)Leden zijn:

 1. Lagere energieprijzen dan het standaardaanbod in de regio;
 2. Duurzaam aanbod van energie en op termijn lokale duurzame energie;
 3. Gezamenlijk vermogen opbouwen in de Coöperatie om lokaal duurzame investeringen te doen, gezamenlijke projecten op te starten en op termijn de winst samen te delen;
 4. Kennis en expertise in eigen kring bundelen om een sterke lokale duurzame markt op te bouwen met een goede reputatie;
 5. Aantoonbaar duurzaam bezig zijn als bedrijf door deelname aan de Coöperatie. De (sub-)leden mogen een logo “powered bij SAENZ” opnemen in hun communicatie.

Artikel 7 – Einde lidmaatschap

 1. Bij beëindiging van het lidmaatschap van een Lid wordt het inleggeld terugbetaald per einde van het boekjaar ná uittreding om de Coöperatie enige tijd te geven de financiële gevolgen te verwerken (winst/verlies verrekening). Bij beëindiging van het lidmaatschap van een Lid vervalt het stemrecht én de verantwoordelijkheid van dat lid voor de Coöperatie in de toekomst. Echter tot het moment van uittreding was het betreffende Lid wel medeverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de Coöperatie in het verleden. Dat dient te worden verrekend met de inleg van het betreffende Lid. Daarvoor wordt door de ALV jaarlijks een besluit genomen welke som van toepassing is (inleg + winst per Lid van het komend jaar – verlies per Lid van het komend jaar = verrekening achteraf voor uitredend Lid). Deze rekensom wordt jaarlijks vastgesteld in de jaarstukken door de ALV.
 2. Bij uittreding van een Sub-lid heeft deze geen recht op terugbetaling van inleggeld.

Aldus vastgesteld door de ALV in haar vergadering d.d. 16 december 2020.

Meer weten over SAENZ?